Over de Stichting Decentrale Communicatie in de Zorg

RSIN:

863798020

Contactgegevens:

Adres: Emanuel van Meterenstraat 6, 1065 AN Amsterdam

E-mail: infodecozo.org

Doelomschrijving

Het waarborgen van vertrouwelijkheid in de zorg en het behartigen van privacy-belangen van burgers door het stimuleren en (doen) faciliteren van open standaarden voor digitale communicatie die voldoen aan het uitgangspunt van decentrale toegangsverlening (autorisatie) aan in beginsel alleen bij de zorg voor de burger/patiënt betrokken hulpverleners, met een hoog niveau van beveiliging uitgaande van principes van privacy-by-design en security-by-design, door middel van een door de stichting te bepalen governance- en organisatiestructuur voor het beheer van genoemde standaard(en) en het duurzaam bewaken van de daarbij horende voorwaarden, alsmede alle hiermee samenhangende activiteiten; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Stichtin Decozo heeft een beleidsplan. Het beleidsplan kunt u hier inzien.

Bestuur

Het huidige bestuur is samengesteld uit drie personen:

• Edwin Brugman, voorzitter

• Laura Vermeulen, secretaris

• Hein Thiel, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst, zodat er geen beloningsbeleid behoeft te zijn geformuleerd.

Activiteiten

De stichting is opgericht op 29 maart 2022. De eerste activiteit van de stichting heeft betrekking op een brief die namens de stichting is gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer in verband met een wetsvoorstel. De brief treft u hier aan.

Financiële verantwoording

De stichting beschikt nog niet over financiële middelen. Het bestuur is in overleg met partijen teneinde giften te verkrijgen om beoogde activiteiten te kunnen ontplooien.

Naar hoofdpagina