Uitgangspunten voor decentrale standaarden

Decozo wil dat standaarden voor gegevensuitwisseling voldoen aan eisen die privacybescherming optimaal beschermen terwijl toch adequate gegevensuitwisseling mogelijk is in de zorg.

Daarom hanteren wij de volgende uitgangspunten voor decentrale standaarden die wij aanbevelen:

Ondersteuning van de zorg:

Privacy by design:

Technisch:

Procedureel:

Samenvattend:

Het uitgangspunt voor DECOZO is dat makkelijke toegang en goede privacybescherming niet strijdig zijn. Een voorbeeld waaruit blijkt dat dit uitgangspunt uitvoerbaar is, is de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Deze wet bakent heel precies af welke uitwisseling van gegevens wel en niet binnen het zorgproces toegestaan is, met afdoende ruimte voor invulling door de professional binnen het zorgproces.

Concreet: als gegevensuitwisseling nodig is binnen de kaders van een behandeling met specialisten of vervangers van de eigen arts, is uitdrukkelijke toestemming voor deze uitwisseling van gegevens niet nodig. Dit betekent dat voor tijdelijke toegang ook gebruik gemaakt kan worden van bestaande processen zoals verwijzen, of het sturen van een medicijnreceptrecept. Als het systeem zo werkt dat alleen de ontvanger van een recept of een verwijzing vervolgens gegevens kan ophalen, zijn privacy en security by design optimaal gewaarborgd.

Aan eisen van security by design kan worden voldaan doordat de toegang beperkt wordt tot die zorgverlener die een verwijzing of een recept krijgt. Door het verlenen van toegang mee te laten lopen met processen zoals het sturen van een verwijsbrief of een recept, hoeft de zorgverlener niet lastig gevallen te worden met de onderliggende techniek. Zo kunnen het zorgproces en gebruiksgemak optimaal ondersteund worden. Een alternatief is het gebruik van autorisatiecodes, waarmee een patient zelf toegang kan geven tot gegevens. Hiermee kunnen het zorgproces en gebruiksgemak optimaal samengaan, en wordt privacy optimaal beschermd.

Werk in uitvoering

Bovenstaande uitgangspunten zijn (nog) niet in steen gebeiteld. De komende periode gaan we de uitgangspunten en de governance structuur die deze uitgangspunten moet bewaken, verder uitwerken. Heb je commentaar of suggesties? Laat het ons weten via infodecozo.org.

Terug